Nakskov512 288

Overskudsvarme for over en halv million

Nakskov Mill Foods A/S bruger store mængder procesenergi. Overskudsvarmen ryger i dag ud gennem skorstenen. I fremtiden kan de forsyne sig selv – eller dele af Nakskov by med varme.

VIRKSOMHED

Nakskov Mill Foods A/S producerer et bredt sortiment af morgenmadsprodukter til hele Europa. Fabrikken forarbejder råvarer til færdige og pakkede produkter til engros og detailvirksomheder. Nakskov Mill Foods A/S er bedre kendt som det gamle OTA Solgryn. I dag er de en del af KOFF A/S koncernen som også tæller Kohberg. Nakskov Mill Foods hører til i Lolland Kommune.

OVERORDNEDE
RESULTATER

Nakskov Mill Foods A/S har et samlet energiforbrug på gas, olie og el på 9.650.000 kWh/år. Ca. 45 % går til procesenergi. Der er store mængder overskudsvarme. Når man kigger på de mest oplagte energibesparelser, så har virksomheden:

Reduktionspotentiale: 22 % (2.107.000 kWh/år)
Besparelsespotentiale: 1.059.150 kr./år
Investeringsbehov: 6.532.000 kr.
Energibesparelsernes gennemsnitlige tilbagebetalingstid: 6,1 år

RELATEREDE VÆRKTØJER

Ikon-Skabeloner_144ppiHvis du skal søge støtte til omstilling af procesenergi til vedvarende energi, så brug denne skabelon.

INDSATSOMRÅDER

PROCESENERGI OG OVERSKUDSVARME
Nu: Produktionen af cornflakes og havrefras giver en stor mængde overskudsvarme fra gasfyrede procesovne. En mindre del ledes tilbage som varmegenvinding, mens 2.510.000 kWh/år lukkes ud i det fri. Til sammenligning er det samlede behov for rumvarme i villa og fabrik 816.900 kWh/år.

Forslag: Etablering af varmegenvinding fra alle gasfyrede procesovne. Overskudsvarmen udnyttes til rumopvarmning i villa og fabrik. Det vil være hensigtsmæssigt at etablere en varmeakkumuleringstank.
Økonomi: Besparelse: 564.750 kr./år, investering ca. 2.000.000 kr., tilbagebetalingstid: 3,5 år.
OBS: Den store rest af overskudsvarme kan udnyttes af byens fjernvarmeanlæg, det kræver en aftale. Der er ikke lavet økonomiske beregninger af det. Der er gode muligheder for at søge tilskud fra Energistyrelsen til projektet. Det vil sænke tilbagebetalingstiden.

Forslag: Erstatte kedelanlæg af 1962, med nyt mindre flisfyret anlæg, med en ydelse på 1,5 t damp/time. Anlægget skal isoleres og etableres med sparepumper, spareventilator mm.
Økonomi: Besparelse: 252.500 kr./år, investeringsbehov: ca. 3.200.000 kr., tilbagebetalingstid: 12,7 år.
OBS: Det er oplagt at søge Energistyrelsen om tilskud til konverteringen. Det vil sænke tilbagebetalingstiden væsentligt.

VARMEANLÆG
Nu: Produktionsområder, lager og administration får varme fra et centralt dampkedelanlæg fra 1962. Kedlen har en ydelse på 6t damp/time, et tryk på 10-14 bar samt en damptemperatur på 180 grader. Det er 3-4 gang mere, end hvad der er behov for. Damprør og det øvrige dampsystem er dårligt isoleret. Energitabet i kedel og dampsystem er over 20 %.

I produktionsområder sker opvarmningen med kaloriferer, der styres af rumtermostater. I administration og kantine er der radiatorer. Her er der ingen overordnet varmestyring.

Forslag: Etablering af magnetventiler på varmeflader, så der kun åbnes for varmen ved behov.
Økonomi: Besparelse: 63.000 kr./år, investering: 80.000 kr., tilbagebetalingstid: 1,3 år.

Forslag: Etablering af styring og overvågning via web, så varme, brugsvand og hovedveksler kan reguleres.
Økonomi: Besparelse: 24.500 kr./år, investering: 30.000 kr., tilbagebetalingstid: 1,2 år.

Forslag: Varmt vand og rumopvarmning kan med fordel kobles på fjernvarmeforsyning, så dampproduktion kun bliver brugt til procesformål.
Økonomi: Besparelse: 99.400 kr./år, investering: 450.000 kr., tilbagebetalingstid: 4,5 år.
Obs: Dampkedlen forsyner mange enheder. Der er ikke særskilte bimålere på de enkelte områder. Fordelingen af energiforbruget er
derfor baseret på erfaringer, beregninger og måledata.

Nu: Tilhørende villa og laboratorium har en oliefyret kedel fra 2007. Effekten er på 62 kW. Radiatorer har termostatventiler eller ældre ventiler uden termostater. Der er ikke en overordnet varmestyring på anlægget. Loft mod uopvarmet tagrum er ikke isoleret.

Forslag: Tilslutning til fjernvarme fra lokalt fjernvarmeværk.
Økonomi: Besparelse 17.500 kr./år, investering: 140.000 kr., tilbagebetalingstid: 8 år.

Forslag: Montering af termostatventil på alle radiatorer. Elektronisk varmestyring fra fælles betjeningspanel.
Økonomi: Besparelse: 7.000 kr./år, investering: 12.000 kr., tilbagebetalingstid: 1,7 år.

Forslag: Efterisolering af loft med 300 mm. isolering og etablering af gangbro.
Økonomi: Besparelse: 10.500 kr./år, investering: 100.000 kr., tilbagebetalingstid: 9,5 år.

Hent hele casen som PDF

BEREGNINGS –
FORUDSÆTNINGER

Beregningerne er lavet på overslagspriser. Et helt præcist bud kræver indhentning af konkrete tilbud. Alle energiarter er omregnet til kWh af hensyn til sammenligneligheden. Energipriser og investeringer er angivet i kroner eksklusiv moms. Elprisen er sat til 0,80 kr./kWh. Varmeprisen er sat til 0,70 kr./kWh til rumvarme og 0,50 kr./kWh til procesvarme. Gasprisen er sat til 0,45 kr./kWh. Tallene er baseret på at virksomheden er i drift 50 uger af 100 timer. I priserne indgår ikke honorar til eventuelt rådgivning. Enkelte steder kan beregningerne være baseret på skøn, hvis eksakte forbrugstal ikke er tilgængelige.

HVEM STÅR BAG?

Oversigten er et highlight af potentialerne for energibesparelser hos Nakskov Mill Foods A/S. Det er resultatet af en energigennemgang og screeningsrapport. De er lavet af SEAS-NVE, Danfoss A/S og Siemens A/S med Energiklyngecenter Sjælland som projektleder.

Projektet er finansieret af Region Sjælland og Vækstforum Sjælland.

Anbefalede værktøjer

Udnyt jeres overskud af varme

Denne guide beskriver hvordan virksomheder og kommuner, med nogle konkrete step, kan fremme udnyttelse af overskudsvarme fra erhvervslivet. Guiden angiver i hvilke brancher, der er et særligt potentiale for udnyttelse af overskudsvarme.

Få støtte til vedvarende procesenergi

Overvejer du at investere i ny teknologi til produktionsprocesser i din virksomhed? Dette er en vejledning til Erhvervsstyrelsens støtteordning VE til proces, som giver op til 65 % støtte til at konvertere procesenergi til vedvarende energi.

Udarbejd jeres klimastrategi

Dette er vejledningen, der kan skaffe jeres virksomhed den rette klimastrategi. En klimastrategi er en visionær og langsigtet plan for din virksomheds klimaindsats, og adskiller sig derved fra et mere kortsigtet og konkret CO2-mål.

Energioptimer jeres belysning

Er jeres lys det rigtige? Er det placeret optimalt? Og er det kun tændt når der er brug for det? Tjeklisten sørger for, at du får undersøgt belysningen grundigt for at afdække hvor der er besparelser at hente.